پرس موزاییک

کاربرد جهت تولید انواع موزاییک کف فرش پیاده رو و...
ابعاد متر
وزن کیلوگرم
ظرفیت تولید روزانه برای هر نفر با توجه به سایز قطعه 20 اله 70 متر مربع
توضیحات :
تعهد ما نسبت به کالا زمانی به پایان میرسد که عمر آن کالا به اتمام برسد