ساب نواری موزاییک

کاربرد جهت مسطح و صیقلی کردن موزاییک و سنگ
ابعاد متر
وزن کیلوگرم
ظرفیت تولید
توضیحات :
تعهد ما نسبت به کالا زمانی به پایان میرسد که عمر آن کالا به اتمام برسد