دوشنبه, 15 آذر 0

پرس موزاییک

کاربرد جهت تولید انواع موزاییک کف فرش پیاده رو و...
ظرفیت تولید روزانه برای هر نفر با توجه به سایز قطعه 20 اله 70 متر مربع

توضیحات