پنجشنبه, 07 اسفند 99

پرس موزاییک

کاربرد جهت تولید انواع موزاییک کف فرش پیاده رو و...
ظرفیت تولید روزانه برای هر نفر با توجه به سایز قطعه 20 اله 70 متر مربع

توضیحات